Top Alternatives to Hotkeyz for Windows

Hotkeyz

Hotkeyz Free

Customizable keyboard shortcuts for anything

8
8 votes